top of page

Informace o zpracování osobních údajů

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je fyzická osoba podnikající, Viktor Raška, IČO: 88724689, se sídlem Oblekovická 158/140, 671 81 Znojmo.

II. Právní důvody a účel zpracování osobních údajů 

Na základě mého oprávněného zájmu, který spočívá ve sledování provozu na webových stránkách a jejich optimalizaci, zpracovávám Vaše osobní údaje, a to za účelem sledování návštěvnosti a následného vytváření statistik a evidencí. 

 

III. Osobní údaje, které zpracovávám, jejich doba uchování a zdroje 

Pro účely uvedené v čl. II. zpracovávám následující údaje: 

 

1)    Webtracking

 

a)   V rámci zajištění plné funkcionality mých webových stránek a zkvalitňování nabídky služeb jejich návštěvníků dochází ke sběru a evidenci osobních údajů a dalších informací, které nepředstavují osobní údaje. Tyto osobní údaje a další informace slouží k vyhodnocení činnosti návštěvníků na webových stránkách za účelem provádění statistiky, přičemž veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v anonymizované podobě. 

 

b)   K zajištění uživatelsky přívětivých webových stránek, využívám rovněž služeb společnosti Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, která mi poskytuje odpovídající technické prostředky („trackingové technologie“). Trackingové technologie mi pomáhají pochopit, jakým způsobem využíváte služby na mých webových stránkách, a také mi umožňují zjistit, o jaké služby se nejvíce zajímáte.

 

c)   Prostřednictvím pixelů nainstalovaných na webových stránkách („nástroje“) sbírám, shromažďuji a vyhodnocuji potřebné údaje. Tyto nástroje zajištují propojení mých webových stránek s Vaším webovým prohlížečem, který zasílá následující informace o využívání mých webových stránek:

 

-      Request (jedná se o název souboru pro vyjádřený požadavek klienta);

-      Typ prohlížeče / verze prohlížeče (např. Internet Explorer, Chrome, Firefox);

-      Jazyk prohlížeče (např. čeština);

-      Použitý operační systém (např. Windows XP, Windows 10, iOS);

-      Vnitřní rozlišení okna prohlížeče;

-      Rozlišení obrazovky;

-      Aktivace JavaScriptu;

-      Java zapnuto/vypnuto;

-      Cookies ano/ne;

-      Hloubka barev;

-      Referrer URL (označení pro URL, ze kterého byla webová stránka navštívena);

-      IP adresa uživatele, u které zajišťujeme promptní anonymizaci.

-      Časový údaj vztahující k datu a času, kdy došlo k přístupu na webové stránky;

-      Počet prokliků;

-      Dále mohou být rovněž zjišťovány informace, které jsou získávány z obsahu vyplněných/nevyplněných kontaktních formulářů (textové pole, které je potřeba vyplnit, například Jméno a příjmení, Email). V těchto případech dochází k zjišťování informací, o skutečnosti, zda byl daný kontaktní formulář „vyplněn“ nebo „nevyplněn“).

 

2)   IP adresa

 

a)   Při každém vyslaném požadavku na webový server se přenáší IP adresa, a to z toho důvodu, aby věděl, kam má zaslat odpověď. V okamžiku svého připojení obdrží každý klient od poskytovatele internetového připojení („ISP“) dynamickou IP adresu. Díky tomu může ISP určit konkrétního klienta, kterému IP adresu přiřadil.

b)   Na základě uložení IP adresy na serveru, je možné, abych zjistili prostřednictvím dalších informací získaných od ISP totožnost uživatele připojeného k internetu. Z tohoto důvodu ani já, ani Poskytovatel neukládají IP adresu, na základě níž by bylo možné dospět k identifikaci konkrétního uživatele, trvale. IP adresa je používána pouze za účelem rozpoznání jednotlivého přihlášení na mou webovou stránku a rovněž jako prostředek obrany proti počítačovým útokům. Následně dochází k anonymizaci IP adresy tak, že se na místo posledních osmi čísel dosadí „x“. Na základě provedené anonymizace IP adresy, není možné z mé strany určit konkrétní fyzickou osobu.

 

3)   Logovací soubory

 

a) Při každé návštěvě mých webových stránek vyšle Váš webový prohlížeč informaci o Vašich uživatelských datech, které se uloží do protokolových souborů, tzv. serverového logovacího souboru. Datové přenosy, které se tímto způsobem ukládají, obsahují tyto údaje: datum a čas návštěvy webových stránek, URL navštívené webové stránky, IP adresa, původní URL (tzv. referrer), z níž jste na naše webové stránky přišli, množství přenesených dat a informaci o user agent zaslanou Vaším webovým prohlížečem (případně i typ a verze prohlížeče a použitý operační systém).

b) IP adresy jsou pro účely vyhodnocení ukládány výlučně anonymně. Vyhodnocení těchto logovacích datových souborů slouží k tomu, abych mohl snadněji nalézt chyby a byl jsem schopen je co nejrychleji odstranit. Kromě toho mi to umožní řídit kapacitu serveru a dále zlepšovat svou nabídku.

4) Cookies

 

a) V rámci webových stránek používám tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě mých webových stránek uloženy do Vašeho počítače. Cookies mohou obsahovat pouze informace, které odesílám na Váš počítač, a proto nedochází k načítání Vašich osobních údajů. Zároveň na základě používání souborů cookies nedochází k propojení s dalšími údaji, ledaže byste s tím výslovně projevili souhlas.

b) Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu mých webových stránek.

c) Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání Vašeho počítače a neobsahují viry

d) Na mých webových stránkách používám následující cookies:

 • soubory cookies vyžadované k činnosti webových stránek, které jsou nezbytné pro zajištění plné funkčnosti využívání webových stránek tzv. technické cookies (doba trvání cookies: 30 dnů) [Viktor Raška]

 • soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování webových stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem a usnadňuje prohlížení webových stránek (např. funkčnost přihlášení, délka trvání: jedna návštěva webových stránek, doba trvání cookies: 30 dnů) [Google LLC];

 • last click (pro ukončení práce s webovým prohlížečem, délka trvání: jednorázová návštěva webových stránek) [Google LLC];

 • session cookie (pro rozpoznání návštěvy webových stránek, délka trvání: jednorázová návštěva webových stránek) [Google LLC]

V hranatých závorkách výše je uveden správce odpovědný za využití příslušných cookies.

 

e) Ukládání souboru cookies je možné obecně zakázat v nastavení webového prohlížeče (rovněž je možné zakázat případné používání cookies třetích stran). Pokud tak však uživatel učiní, mohou být některé funkce webových stránek nedostupné nebo může mít odmítnutí cookies vliv na snížení uživatelského dojmu.

 

Pro výše uvedené účely zpracovávám IP adresu a cookies, informace o procházení webu, informace o Vašem zařízení, Vaší lokaci apod.

Osobní údaje uchovávám po dobu nejdéle 3 měsíců, resp. v případě cookies do doby vypršení jejich platnosti či jejich odstranění z Vašeho zařízení.

Na mých webových stránkách používám cookies pro měření návštěvnosti pomocí Google Analytics, tento nástroj mi slouží k tvorbě statistik o návštěvách mých webových stránek. Pravidla pro používání cookies si můžete nastavit ve Vašem prohlížeči. Bližší informace se dozvíte v nápovědě k Vašemu prohlížeči, případně od tvůrce Vašeho prohlížeče, a to často na jeho webových stránkách.

 

 

IV. Správce osobních údajů a třetí strany, kterým jsou údaje předávány 

 

Správcem výše zmíněných osobních údajů jsem já, Viktor Raška. To znamená, že tyto osobní údaje zpracovávám právě já (stanovuji účely a prostředky zpracování a také odpovídám za jejich řádné provedení).

 

Třetími stranami, kterým mohou být Vaše osobní údaje za výše uvedenými účely předávány, jsou zejména provozovatelé služeb nástrojů sloužících tvorbě statistik a evidencí.

 

V případě mé zákonné povinnosti mohou být Vaše osobní údaje předány zejména soudům nebo policii při výkonu jejich zákonných pravomocí, dále také státním orgánům a třetím osobám, jež mohou být poškozeny protiprávním jednáním. 

 

 

V. Vaše práva při zpracování osobních údajů 

Mezi Vaše práva při zpracování Vašich osobních údajů patří: 

a)   Právo na přístup

Ve výše uvedeném se můžete dočíst, jaké osobní údaje a za jakým účelem zpracovávám, po jak dlouhou dobu je uchovávám, kde je získávám, komu je předávám a jaká další práva související se zpracováním Vám naleží.

V rámci Vašeho práva na přístup mne můžete požádat o kopii mnou zpracovaných osobních údajů (první kopii Vám bude poskytnuta bezplatně a další kopie s poplatkem)

b)   Právo na opravu

Při zjištění, že Vámi poskytnuté osobní údaje, které zpracovávám, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu či doplnění, a to bez zbytečného odkladu.

c)    Právo na výmaz

Mezi Vaše práva patří také právo na výmaz Vašeho osobního údaje, a to z následujících důvodů: 

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovány;

 • Využijete svého práva vznést námitku proti zpracování z důvodu našeho oprávněného zájmu, a já shledám Vaši námitku opodstatněnou;

 • Mnou prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. 

Toto právo nelze uplatnit v případě, je-li zpracování osobních údajů i nadále nezbytné pro: 

 • Splnění mé právní povinnosti;

 • Účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely;

 • Určení, výkon nebo obhajobu mých právních nároků.

d)   Právo na omezení zpracování

Dalším právem, které Vám náleží, je právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. V určitých případech Vám může být umožněno požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a ty pak nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování, a to po omezenou dobu.

Omezení zpracování Vašich osobních údajů je možno když: 

 • Popíráte přesnost příslušných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abych mohl přesnost osobních údajů ověřit;

 • Zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, vy odmítáte jejich výmaz a místo toho požadujete omezení jejich použití; 

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro shora uvedený účel zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;

 • Vznesete námitku proti zpracování a po dobu, po kterou šetřím, zda je Vaše námitka oprávněná, jsem povinnen zpracování Vašich osobních údajů omezit.

e)    Právo vznést námitku proti zpracování

Také Vám náleží právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Nebudu-li mít v takovém případě závažné oprávněné důvody ke zpracování Vašich osobních údajů, nebudu v jejich zpracování pokračovat.  

f)     Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Zejména v případech, kdy se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány neoprávněně, nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to níže uvedeným způsobem.

 

VI. Způsob uplatnění jednotlivých práv

V případě všech záležitostí souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, se na mne můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů: 

 

a)    email: info@viktorraska.cz

b)    doručovací adresa: Oblekovická 158/140, 671 81 Znojmo

 

Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na mých webových stránkách www.viktorraska.cz na kartě Kontakty.

Vaši žádost vyřídím bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsem oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění bych Vás informoval.

Proti mnou prováděnému zpracování osobních údajů můžete případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

bottom of page