top of page

Informace o zpracování osobních údajů – kontaktní formulář

 

Tímto dokumentem Vám fyzická osoba podnikající, Viktor Raška, IČO: 88724689, se sídlem Oblekovická 158/140, 671 81 Znojmo, jako správce osobních údajů poskytuje informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

 

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti: kontaktování podnikatele, Viktora Rašky, prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.viktorraska.cz.

 

I. Účel zpracování

Komunikace podnikatele Viktora Rašky s osobami, které se rozhodly využít pro vzájemnou komunikaci formuláře na internetových stránkách www.viktorraska.cz.

 

II. Popis účelu zpracování

Vaše osobní údaje využiji k odpovědi na Vaši zprávu či Váš dotaz vznesený prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.viktorraska.cz a pro případnou následnou navazující komunikaci s Vámi.

 

III. Oprávnění ke zpracování

Zpracování musím provádět, abych Vám byl schopen odpovědět na Vaši zprávu či Váš dotaz vznesený prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.viktorraska.cz, tedy abych mohl vyjít vstříc Vašemu zájmu o komunikaci s mou osobou. Pokud bych tyto údaje nezpracovával, nebylo by možné na Vaši zprávu či Váš dotaz vznesený prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.viktorraska.cz odpovědět přímo Vám, resp. doručit mou odpověď na Váš dotaz na některý z Vámi uvedených kontaktů.

 

IV. Kategorie osobních údajů, které zpracovávám

Jméno, příjmení a kontaktní údaje (e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo). Dále zpracovávám i další osobní údaje, které mi případně poskytnete zpravidla v textu Vaší zprávy či Vašeho dotazu vzneseného prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových stránkách www.viktorraska.cz.

 

V. Doba zpracování a archivace

Do okamžiku vyřízení Vašeho požadavku, nebo bez zbytečného odkladu po Vaší žádosti o výmaz Vašeho osobního údaje z mé databáze.

 

VI. Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje mohu poskytnout

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. 

 

VII. Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získávám přímo od Vás prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na mých internetových stránkách (www.viktorraska.cz), tedy tím, že tento kontaktní formulář vyplníte a zprávu odešlete. Osobní údaje od Vás získávám rovněž z textu Vaší zprávy či Vašeho dotazu vzneseného prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových stránkách www.viktorraska.cz, případně z dokumentů, které do formuláře vložíte jako přílohy.

 

VIII. Předávání osobních údajů do třetích zemí

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí.

 

IX. Automatizované rozhodování na základě osobních údajů

V rámci tohoto zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování na základě osobních údajů. 

 

X. Ostatní informace

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné moci, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

XI. Vaše práva při zpracování osobních údajů 

Mezi Vaše práva při zpracování Vašich osobních údajů patří: 

a)   Právo na přístup

Ve výše uvedeném se můžete dočíst, jaké osobní údaje a za jakým účelem zpracovávám, po jak dlouhou dobu je uchovávám, kde je získávám, komu je předávám a jaká další práva související se zpracováním Vám naleží.

V rámci Vašeho práva na přístup mne můžete požádat o kopii mnou zpracovaných osobních údajů (první kopii Vám bude poskytnuta bezplatně a další kopie s poplatkem)

b)   Právo na opravu

Při zjištění, že Vámi poskytnuté osobní údaje, které zpracovávám, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu či doplnění, a to bez zbytečného odkladu.

c)    Právo na výmaz

Mezi Vaše práva patří také právo na výmaz Vašeho osobního údaje, a to z následujících důvodů: 

  • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovány;

  • Využijete svého práva vznést námitku proti zpracování z důvodu našeho oprávněného zájmu, a já shledám Vaši námitku opodstatněnou;

  • Mnou prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. 

Toto právo nelze uplatnit v případě, je-li zpracování osobních údajů i nadále nezbytné pro: 

  • Splnění mé právní povinnosti;

  • Účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely;

  • Určení, výkon nebo obhajobu mých právních nároků.

d)   Právo na omezení zpracování

Dalším právem, které Vám náleží, je právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. V určitých případech Vám může být umožněno požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a ty pak nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování, a to po omezenou dobu.

Omezení zpracování Vašich osobních údajů je možno když: 

  • Popíráte přesnost příslušných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abych mohl přesnost osobních údajů ověřit;

  • Zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, vy odmítáte jejich výmaz a místo toho požadujete omezení jejich použití; 

  • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro shora uvedený účel zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;

  • Vznesete námitku proti zpracování a po dobu, po kterou šetřím, zda je Vaše námitka oprávněná, jsem povinnen zpracování Vašich osobních údajů omezit.

e)    Právo vznést námitku proti zpracování

Také Vám náleží právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Nebudu-li mít v takovém případě závažné oprávněné důvody ke zpracování Vašich osobních údajů, nebudu v jejich zpracování pokračovat.  

f)     Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Zejména v případech, kdy se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány neoprávněně, nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to níže uvedeným způsobem.

 

XII. Způsob uplatnění jednotlivých práv

V případě všech záležitostí souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, se na mne můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů: 

 

a)    email: info@viktorraska.cz

b)    doručovací adresa: Oblekovická 158/140, 671 81 Znojmo

 

Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na mých webových stránkách www.viktorraska.cz na kartě Kontakty.

Vaši žádost vyřídím bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsem oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění bych Vás informoval.

Proti mnou prováděnému zpracování osobních údajů můžete případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

bottom of page